De Sobere Statuten

Statuten van de vereniging ‘De Fameuze Fanclub’

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Naam, zetel en duur

Lid 1. De vereniging draagt de naam ‘De Fameuze Fanclub’.
Lid 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
Lid 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doel

Lid 1. De vereniging heeft ten doel het promoten van Suske en Wiske in het algemeen, door liefhebbers te informeren over de geschiedenis van en nieuws over Suske en Wiske en het verzamelen van Suske en Wiske- boeken en -curiosa te bevorderen.
Lid 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het viermaal per jaar verspreiden van een magazine, waarin informatie in relatie tot de doelstelling wordt verstrekt onder de leden, het organiseren van een jaarlijkse fanclubdag, het ontwikkelen van promotieactiviteiten, de in- en verkoop van boeken en curiosa en door te fungeren als aanspreekpunt voor leden, uitgevers, tekenaars, scenaristen en derden. De informatievoorziening gebeurt ook digitaal.

Artikel 3. Geldmiddelen en jaarlijkse bijdragen

Lid 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, giften, subsidies, bijdragen voor verrichte diensten en andere baten.
Lid 2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door het bestuur wordt vastgesteld. Wijzigingen aan de jaarlijkse bijdrage worden middels het magazine en via de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt.
Lid 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting te verlenen.

Artikel 4. Winst

De vereniging onthoudt zich in beginsel van een winstoogmerk. Met de verkoop van boeken en curiosa tracht de vereniging haar doel te onderstrepen. De vereniging stelt zich tevens ten doel bij de verkoop van boeken en curiosa voor haar leden zo goedkoop mogelijk te zijn. Eventuele marges worden toegepast teneinde kostendekkend te kunnen zijn.

Artikel 5. Reglementen

Lid 1. Ter uitvoering van deze statuten en ter regeling van alle zaken betreffende huishoudelijke aangelegenheden van de vereniging, kan het bestuur een of meerdere reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke in strijd zijn met de statuten of waarvan regelingen bij de wet aan statuten zijn voorbehouden.
Lid 2. Dit/Deze reglement(en) wordt/worden ter informatie voorgelegd aan de leden.

Artikel 6. Onvoorziene zaken

In alle aangelegenheden van de vereniging waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Hoofdstuk 2. Leden en donateurs

Artikel 7. Leden

Lid 1. Eenieder kan lid worden van de vereniging. Het is leden mogelijk om meerdere keren lid van de vereniging te zijn.
Lid 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
Lid 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Het register blijft onder beheer van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris en is niet ter inzage voor leden en derden.
Lid 4. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering de titel toekennen van erelid aan personen die zich jegens de vereniging in uitnemende mate verdienstelijk hebben gemaakt.
Lid 5. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder, voor zover van toepassing, ook ereleden begrepen.

Artikel 8. Donateurs

Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die geen lid zijn van de vereniging en de vereniging met een financiële bijdrage steunen.

Artikel 9. Rechten en plichten van leden en donateurs

Lid 1. Leden en donateurs hebben gelijkwaardige aanspraak op de voordelen van en op deelneming aan algemene activiteiten van de vereniging.
Lid 2. De leden en donateurs zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van het bestuur na te leven en ernaar te handelen.
b. aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging tijdig en nauwgezet te voldoen.

Artikel 10. Wijzigingen van verplichtingen

De verplichtingen van leden en donateurs kunnen bij besluit van de Algemene Ledenvergadering of van het bestuur, voor zover dat bevoegd is, worden gewijzigd.

Artikel 11. Einde van het lidmaatschap

Lid 1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van een lid;
b. door opzegging door een lid;
c. door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan enkel worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
Lid 2. Opzegging en ontzetting door de vereniging geschieden door het bestuur en wel schriftelijk en gemotiveerd.
Lid 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Lid 4. Voor zover financiële verplichtingen schriftelijk zijn aangegaan ter zake van bestellingen en/of aankopen dienen deze, ook bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap, te worden voldaan, tenzij er sprake is van overmacht. Hierin beslist het bestuur.

Hoofdstuk 3. Bestuur

Artikel 12. Bestuur

Lid 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
Lid 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meerdere voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn het bestuur en de leden bevoegd. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht door de leden moet voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Lid 3. Indien er meer dan een voordracht is voor dezelfde vacature wordt er gestemd. Hierbij wordt een voorstel als aangenomen beschouwd als minstens twee derde van de Algemene Ledenvergadering hiermee instemt.
Lid 4. Indien blijkt dat sprake is van een mogelijke belangenverstrengeling, kan het aspirant-bestuurslid door de overige bestuursleden worden geweerd.

Artikel 13. Einde bestuurslidmaatschap

Lid 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden is benoemd;
b. door bedanken als bestuurslid. Dit geschiedt uitsluitend tijdens de periodieke of ingelaste bestuursvergadering. Het bedankend bestuurslid dient bij deze vergadering zorg te dragen voor de juiste en volledige overdracht van de taken en aan de vereniging behorende roerende goederen;
c. door overlijden;
d. door ontslag door het orgaan dat hem benoemd of aangewezen heeft;
e. door ontzegging.
Lid 2. Bij een van de onder lid 1 genoemde mogelijkheden gaat het bestuur op zoek naar (een) geschikte vervanger(s). Is/zijn deze gevonden en bereid plaats te nemen in het bestuur, dan wordt/worden deze vervanger(s) op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering officieel benoemd en wordt de benoeming schriftelijk aan de leden kenbaar gemaakt, via het magazine en/of op andere wijze.

Artikel 14. Bestuursfuncties en besluitvorming

Lid 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Lid 2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld in de volgende vergadering. De notulen zijn voor de leden opvraagbaar.
Lid 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande vergaderingen van en besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 15. Taken bestuur

Lid 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Lid 2. Onderstaande punten behoren in ieder geval tot de taken van het bestuur:
a. het voorbereiden van bestuursvergaderingen en het uitvoeren van bestuursbesluiten;
b. het beheren van inkomsten en uitgaven voor zover dit niet tot de taak van de penningmeester behoort;
c. toezicht op het beheer van de eigendommen van de vereniging;
d. het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de Algemene Ledenvergadering;
e. het verrichten van alle rechtshandelingen die vallen onder artikel 2. Het verrichten van deze handelingen is alleen geldig als alle bestuursleden hierin gekend zijn en dit is vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. Het bestuur houdt rekening met de belangen van de aan-/verkoop, de financiële mogelijkheden, de commerciële mogelijkheden, de voorwaarden die mogelijk een rol spelen en de bestaande voorraad;
f. toezicht op alles wat de vereniging aangaat.
Lid 3. De penningmeester is belast met de inning van de ontvangsten en het verrichten van alle betalingen. Hij voert de financiële administratie.

Artikel 16. Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Lid 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Lid 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de opvulling van de vacature(s) te voorzien
Lid 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Lid 4. Het bestuur is bevoegd tot het aan- en verkopen van roerende goederen, voor zover dit binnen het karakter van de doelstelling van de vereniging past.
Lid 5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee andere bestuursleden.

Artikel 17. Commissies en redacties

Het bestuur kan zich organisatorisch laten bijstaan door commissies en redacties. Bij de instelling regelt het bestuur de taken en de werkwijzen. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden. Van beide wordt schriftelijk melding gemaakt richting de leden middels het magazine. De commissies en redacties werken onder auspiciën van het bestuur en het bestuur behoudt zich het recht voor om beslissingen te herroepen.

Hoofdstuk 4. Algemene Ledenvergadering

Artikel 18. Jaarverslag en verantwoording

Lid 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
Lid 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Lid 3. Het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering binnen een jaar na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering met maximaal een jaar, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting voor aan de Algemene Ledenvergadering. De stukken worden ondertekend door de bestuurders.
Lid 4. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het zittende bestuur. De kascommissie onderzoekt de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel 19. Algemene Ledenvergadering

Lid 1. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komen onder andere aan de orde:
a. het jaarverslag, zijnde de balans met winst- en verliesrekening en verantwoording en toelichting op beide als bedoeld in artikel 18 lid 3, met het verslag van de kascommissie;
b. voorstellen tot invulling eventuele vacatures;
c. voorstellen van bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Lid 2. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk vindt.
Lid 3. Het bestuur is verplicht een Algemene Ledenvergadering te beleggen als tenminste tien procent van het totaal aantal leden dit wenselijk vindt. Dit verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur, waarna binnen drie maanden een Algemene Ledenvergadering wordt belegd.
Lid 4. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering niet fysiek te houden als blijkt dat er vanuit de leden te weinig belangstelling voor is. Leden melden zich voor een bepaalde datum schriftelijk aan bij de secretaris. Aan de hand van deze aanmeldingen is het aan het bestuur te bepalen wanneer een Algemene Ledenvergadering al dan niet doorgaat. Gaat deze niet fysiek door, dan wordt dat naar de leden gecommuniceerd waarbij er gelegenheid geboden wordt om alsnog alle vergaderstukken op te vragen. Leden hebben vervolgens alsnog het recht om over deze vergaderstukken vragen of opmerkingen te formuleren aan het bestuur.
Lid 5. Als door gebrek aan belangstelling er in een verenigingsjaar geen fysieke Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden, dan is het bestuur bevoegd een beslissing te nemen en wel volgens de wijze van artikel 22 lid 3. Het besluit wordt gepubliceerd in het magazine, waarna leden tot een maand na publicatie de tijd hebben om te reageren. Doen zij dit niet, dan gaan de beslissingen een maand na publicatie in.

Artikel 20. Toegang en stemrecht

Lid 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden en de bestuursleden die geen lid zijn. Geen toegang hebben geschorste leden.
Lid 2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
Lid 3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft een stem. Degenen die meerdere keren lid zijn van de vereniging, hebben eveneens slechts een stem.
Lid 4. Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Per aanwezig lid kan een stem bij machtiging worden uitgebracht.

Artikel 21. Voorzitterschap en notulen

Lid 1. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken zowel de voorzitter als zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden op als voorzitter.
Lid 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt. De inhoud ervan wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 22. Besluitvorming Algemene Ledenvergadering

Lid 1. Het in de Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk ingebracht voorstel.
Lid 2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van een dergelijk oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Hiermee vervalt de oorspronkelijke stemming.
Lid 3. Alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, met uitzondering van die besluiten die betrekking hebben op artikel 12 en artikel 24.
Lid 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
Lid 5. Indien de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen.
Lid 6. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan bepalen of hierop een uitzondering wordt gemaakt.

Artikel 23. Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering

Lid 1. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register van artikel 7 lid 3. De termijn van bijeenroeping bedraagt tenminste 3 maanden.
Lid 2. Bij de oproeping wordt tevens de agenda weergegeven.

Artikel 24. Statutenwijziging

Lid 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Lid 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten tenminste vier weken voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ter kennis stellen aan het bestuur, zodat de voorstellen tijdig ter inzage kunnen worden verspreid.
Lid 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen van de Algemene Ledenvergadering.
Lid 4. De statuten treden in werking na het rechtsgeldige besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Lid 5. Als door gebrek aan belangstelling er in een verenigingsjaar geen fysieke Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden, dan is het bestuur bevoegd een beslissing te nemen en wel volgens de wijze van lid 3. Het besluit wordt gepubliceerd in het magazine, waarna leden tot een maand na publicatie de tijd hebben om te reageren. Doen zij dit niet, dan gaan de wijzigingen een maand na publicatie in.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 25. Ontbinding

Lid 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde van de leden 1, 2 en 3 uit het vorige artikel is van toepassing.
Lid 2. De vereniging kan worden ontbonden door het bestuur, maar dan alleen als er sprake is van de situatie genoemd in artikel 24 lid 5. Het bestuur verplicht zich tenminste drie maanden na een dergelijk besluit aan te blijven en de leden schriftelijk op de hoogte te stellen van de ontbinding.
Lid 3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
Lid 4. Het batig saldo na de vereffening wordt overgemaakt aan een humanitaire instelling. De leden worden hierover schriftelijk ingelicht.

Artikel 26. Slotbepaling

Deze statuten treden in werking een maand na publicatie via het magazine.

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering te Udenhout dd. 1 oktober 2017